VASITAM'A GİRİŞ
Şifremi Unttum HEMEN KAYDOL


Üyelik Bilgileri

KVKK Aydınlatma Metni


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni


6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” madde başlığı altında veri sorumlusu olanVasıtam Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi’nin (“Vasıtam”) veri sahiplerini, veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yöneltebileceği ve KVKK’nın 11. Maddesinde yer verilen hakları konusunda bilgilendirme yükümlülüğü getirmiştir.

İşbu Aydınlatma Metni KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca veri sahiplerini bilgilendirmek ve aydınlatmak amacı ile hazırlanmıştır.


1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri Sorumlusu İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 50567-5 sicil numarası ile kayıtlı, 0924051936900019 Mersis numaralı, şirket merkezi Kartaltepe Mahallesi Hayırlı Cad. No:79/2 Küçükçekmece - İstanbul adresinde bulunan Vasıtam Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi’dir.


2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenebilecektir:

- Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden Müşterilerimizi faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz ve/veya ortaklarımız tarafından yapılması,

- Müşteri kayıtları oluşturulması ve yönetilmesi, 

- Müşteriler ile ilgili olarak yasal sınırlar içerisinde değerlendirme, analiz ve risk yönetim çalışmalarının yapılması,

- Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin Müşterilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek Müşterilerimize önerilmesi,

- Hizmet şartlarımızda ve elektronik hizmetlerimizde meydana gelebilecek değişiklikler hakkında bilgilendirme yapılması,

- Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini,

- Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,

- İş ortaklarımız, bayiler ve tedarikçilerle yürütülen işlerin planlanması,

- Araç test sürüşü gibi tekniklerin organizasyonu ve takibi,

- Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

- Müşteri memnuniyet anketleri de dahil olmak üzere, pazar araştırması ve analizinin yürütülmesi,

- Müşteri şikayetlerinin çözülmesi ve veri erişim veya düzeltme taleplerinin işleme alınması,

- Yarışma, ödül çekilişleri ve benzeri promosyonlara katılım sağlanması ve bu aktivitelerin yönetilmesi,

- Müşteri bazlı gelişmeler hakkında bilgi alınarak verim raporlarının oluşturulması ve güncellenmesi,

- Ürün ve/veya hizmetlerimiz için anlaşmalı olduğumuz kredi sağlayıcı şirketler tarafından sunulan kredi imkanlarına başvuru olması halinde kredi sağlayıcı şirketlerce yapılacak kredi değerlendirme işlemlerinin bu kuruluşlar nezdinde takibi, planlanması ve yürütülmesi,

- Sosyal medya paylaşım fonksiyonunun kolaylaştırılması,

- Müşteriye özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi,

- Hukuki süreçlerin ve resmi kurumlarla iletişim süreçlerinin takibi ve icrası,

- Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,

- Risk yönetiminin yapılması, iş sürekliliğinin sağlanması, sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi,

- İş ve operasyonların sürdürülmesi, Şirket faaliyetlerinin ve prosedürlerinin yürütülebilmesi,

- Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve kurumsal yönetim faaliyetlerinin takibi,

- Garanti yükümlülüğünün yerine getirilmesi, kasko ve sigortalama süreçlerinin takibi,

- Satışa bağlı faturalandırma da dahil olmak üzere mali, muhasebesel ve finansal işlemlerin yürütülmesi, risk yönetiminin gerçekleştirilmesi,

- Satış sonrası desteğe ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hasar veya kaza süreçlerinin, değer tespiti, değer kayıp ve sair süreçlerin yürütülmesi ve takibi gibi amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.


3. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurtdışına Aktarılması

Kişisel Verileriniz yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile Vasıtam ve direkt ve dolaylı iştirakleri başta olmak üzere yurt içindeki ve yurt dışındaki iş ortaklarımızla, tedarikçilerimizle, lojistik firmalarıyla, etkinlik şirketleriyle, dijital ajanslarla, çağrı merkezi hizmet sunucularıyla, denetim şirketleriyle, bankalarla, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. alanlarda destek alınan danışmanlık firmalarıyla, sigorta şirketleri ile ve sair iş ortaklarımızla, iştiraklerimizle, yurtiçinde ve yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), güvenlik, çağrı merkezi, satış, pazarlama gibi alanlarda dışarıdan hizmet alınan üçüncü kişilerle, hukuken yetkili kamu kurumları ve özel kişi ve kurumlar ile KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecek ve yurt dışına aktarılabilecektir.


4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Vasıtam tarafından; başvuru formları, web siteleri üyelik ve iletişim formları, web siteleri e-bülten kayıt formları, çerezler, iş başvuru formları gibi kanallarla; ilgili internet siteleri ve farklı hukuki sebeplere dayanarak Vasıtam'ın faaliyetlerini sürdürebilmesi için KVKK ve ilgili sair mevzuat tarafından öngörülen esas ve usuller doğrultusunda işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçların sağlanması ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmeye yönelik hukuki sebeplerle işlenmektedir.


5. Kişisel Verilere Erişim ve KVKK Kapsamında Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca Vasıtam'a başvurarak; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dahilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi bilgi@vasitam.com e-posta adresimize güvenli elektronik imzalı olarak veya kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla gönderebilirsiniz.

Vasıtam, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerin Vasıtam tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması halinde kişisel verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretler Vasıtam tarafından talep edilebilir. Kişisel verilerinizin açık rıza ile işlendiği hallerde söz konusu açık rızanızı geri almanız durumunda söz konusu açık rızaya dayalı işlemenin gerekli olduğu üyelik/sadakat programından çıkarılacağınızı ve söz konusu işlemeler sayesinde yararlandığınız avantajlardan ilgili tarih itibariyle yararlandırılamayacağınızı önemle belirtmek isteriz.

Başvurunuzun açık, anlaşılır bir şekilde ve kimlik ile adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla Kartaltepe Mahallesi Hayırlı Caddesi No:79/2 Küçükçekmece - İstanbul adresine ulaştırmanız gerekmektedir.

Kişisel Verilere ilişkin mevzuat ve uygulamamız kapsamındaki değişiklikleri internet sitemizin ilgili sayfasından her zaman takip edebilirsiniz.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.